O NAS

 

 


Ośrodek został utworzony w 1992 roku przez Polski Związek Niewidomych - Zarząd Główny w Warszawie celem udzielania świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji i opieki dzieciom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością.

 

Organem prowadzącym jest:


Polski Związek Niewidomych - Okręg Śląski.

 

 

Obecnie Ośrodek zmienił swą nazwę na Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży, prowadzi dwa rodzaje działalności:

 

 • jest Niepubliczną Placówką Oświatową finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie,
 • Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w zakresie opieki długoterminowej.

 

Swoją działalnością obejmujemy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim) ze sprzężeniem. Dzieci przebywają w systemie całodobowym i dziennym.

 

Podopiecznym zapewniamy: 

 • opiekę lekarską 
 • leczenie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
 • konsultacje specjalistyczne
 • badania
 • leczenie farmakologiczne
 • opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą
 • zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

 

Umożliwiamy realizację obowiązku szkolnego na poziomie:

 • rocznego przygotowania przedszkolnego
 • szkoły podstawowej (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)
 • gimnazjum (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym)
 • zajęć rewalidacyjno - wychowawczych grupowych (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim)

 

Ponadto zapewniamy naszym podopiecznym uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych:

 • terapii wzroku
 • logopedycznych
 • terapii manualnej
 • rehabilitacji ruchowej
 • orientacji przestrzennej
 • muzykoterapii
 • dogo i hipoterapii

 

Zapewniamy całodzienne wyżywienie, noclegi (dla dzieci na pobyt całodobowy) oraz transport.

 

Biorąc pod uwagę specyfikę schorzeń występujących u podopiecznych Centrum wysiłki kadry terapeutycznej skierowane są na przystosowanie naszych dzieci do samodzielnego funkcjonowania w środowisku na miarę ich możliwości. W procesie usprawniania sfer psychofizycznych szczególny nacisk kładziemy na:

 • rozwój intelektualny,emocjonalny
 • socjalizację
 • orientację przestrzenną
 • sprawność ruchową
 • rozwój mowy
 • stymulację aparatu artykulacyjnego
 • stymulację wielozmysłową
 • rozwijanie samodzielnośći w zakresie czynności dnia codziennego.

 

Dokumenty wymagane do przyjęcia dziecka do Centrum:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie do kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych grupowych
 • skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • podania rodziców
 • zaświadczenia od okulisty i neurologa
 • dokumentacja medyczna