Miło nam poinformować, że rozpoczynamy nowy projekt finansowany ze środków PFRON.

Nazwa projektu to "Skok ku samodzielności społecznej - wszechstronne usprawnianie dzieci ze sprzężoną

niepełnosprawnością w Centrum w Rudołtowicach.

Projekt pozwala nam wdrożyć nowe metody terapii i zakupić sprzęt terapeutyczny.

Jestesmy w stanie oddziaływać na nasze dzieci na wielu płaszczyznach zarówno terapeutycznie jak

i emocjonalnie i społecznie.

 

    Projekt zakłada udział wychowanków Centrum w Rudołtowicach, objętych opieką dzienną i całodobową

w sposób ciągły. Rekrutacja do projektu jest jednocześnie rekrutacją do Centrum i w tym przypadku

prowadzona jest na terenie całego kraju, poprzez informacje o formach oferowanego wsparcia na stronie

internetowej, ulotek do PCPR, MOPS i Wydziałów Oświaty. Wychowankami Centrum mogą zostać osoby

z terenu całej Polski, spełniające jednocześnie następujące kryteria przyjęcia: niepełnosprawność sprzężoną

(w tym zwłaszcza współwystępujące: niepełnosprawność wzroku i intelektualna), dodatkowe schorzenia.

 

 

Formy wsparcia z zakresu projektu :

- Rehabilitacja widzenia i usprawnianie percepcji wzrokowej

   rozwijanie umiejętności posługiwania się resztkami wzroku,a tym samym efektywniejsze wykorzystywanie go    w życiu codziennym, nauka wyższych funkcji wzrokowych,rozwijanie pojęć oraz pamięci wzrokowej.

Rozwój emocjonalno-społeczny metodą Original Empathy Dolls

   rozwijanie i wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz komunikacji celem budowania prawidłowej komunikacji z innymi osobami.Metoda ta uczy pozytywnych emocji i okazywania ich

Usprawnianie neurorozwojowe z wykorzystaniem ortez Dunag 02

   dzięki dostarczeniu sporej ilości bodzców proprioceptywnych orteza Dunag 02 wpływa na normalizację napięcia mięśniowego, a w konsekwencji na jakość wykonywanych ruchów.Redukuje patologiczne odruchy,zwiększa zakres ruchów w stawach,zwieksza siłę mieśniową,poprawia równowagę i koordynację ruchową

Kierowana aktywność ruchowego i emocjonalnego

  wyciszenie negatywnych emocji, panowanie nad ruchem, poprawa koncentracji uwagi, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa

- Ogólnorozwojowy trening ruchowo-kondycyjny

utrzymanie dotychczas wypracowanej samodzielności ruchowej, wypracowanie nawyku podejmowania własnej aktywności ruchowej

Logoterapia

  rozwijanie i usprawnianie funkcji pokarmowych, poszerzanie i usprawnianie kompetencji komunikacyjnych, wspomaganie i poszerzanie zakresu słownictwa mowy czynnej i biernej

- Neurofunkcjonalna reorganizacja metodą Padovan

  niwelowanie zaburzeń ustno-twarzowych, zaburzeń rozwoju i rozumienia mowy oraz zaburzeń ogólnorozwojowych

- Muzykoterapia indywidualna i grupowa

  rozwój emocjonalny za pomocą prostych dżwieków slużących do nawiązania kontaktu z dzieckiem,porozumienia oraz kontaktu wzrokowego

- Wsparcie psychologiczne indywidualne

  organizacja doświadczeń życiowych i mechanizmów psychologicznych sterujących postępowaniem człowieka. Zapoznanie się z funkcjonowaniem środowiska społecznego

- Terapia Ręki

poszerzenie umiejętności manipulacyjnych i precyzji ruchów - przydatne przy czynnościach samoobsługowych

- Arteterapia

  poprawa umiejętności z zakresu małej motoryki, zwłaszcza umiejetności manipulacyjnych oraz koordynacji wzrokowej

- Nauka czynności dnia codziennego

zwiększenie zakresu samodzielności w czasie wykonywania czynności dnia codziennego

- Zabawy muzyczno - ruchowe

  zwiększenie zakresu samodzielności, usprawnianie sfery emocjonalnej, usprawnianie funkcjonowania w środowisku, wzrost aktywności społecznej.

  

 Aktualności dotyczące projektu znajdują się na naszej stronie facebook oraz zakładce po lewej stronie.