„Droga do samodzielności społecznej – wszechstronne usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w Centrum w Rudołtowicach” 01.04.2022 – 31.03.2025 

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. „ Sięgamy po sukces” w ramach umowy nr ZZO/000254/12/D z aneksem nr 5 z 8 kwietnia 2024 z dnia na kwotę 567 309,00 zł realizujemy takie wsparcie jak:

 1. Hydroterapia
 2. Zajęcia logopedyczne
 3. Muzykoterapia indywidualna
 4. Wsparcie psychologiczne
 5. Terapia ręki
 6. Arteterapia
 7. Nauka czynności dnia codziennego
 8. Zabawy muzyczno-ruchowe – relaksacja
 9. nauka czynności dnia codziennego-wolontariat
 10. Zabawy muzyczne i ruchowe -wolontariat
 11. Bajkoterapia
 12. Rehabilitacja osób z zaburzeniem słuchu
 13. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 14. Dogoterapia
 15. Sensoplastyka
 16. Hortiterapia
 17. Zooterapia

Rekrutacja do projektu:

Projekt zakłada udział wychowanków Centrum w Rudołtowicach, objętych opieką dzienną i całodobową w sposób ciągły. Rekrutacja do projektu jest jednocześnie rekrutacją do Centrum. Wychowankami Centrum mogą zostać osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria przyjęcia:
-niepełnosprawność sprzężona (w tym zwłaszcza współwystępujące: niepełnosprawność wzroku i intelektualna, dodatkowe schorzenia);
– wiek od 3 do 25 roku życia,
– stan zdrowia – przyjmujemy w pierwszej kolejności dzieci najciężej poszkodowane.
Decyzja o przyjęciu do Centrum podejmowana jest przez Zespół Kwalifikujący wspólnie z rodzicami dziecka lub opiekunami prawnymi lub sądem, uwzględniając możliwości lokalowe Centrum oraz deklaracje rodziców/opiekunów, na podstawie następujących dokumentów:
– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
– dokumentacja medyczna,
-oraz opinie: psychologiczna lub pedagogiczna.

Harmonogram wsparcia: od kwiecień 2024 – pobierz

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar