Realizowane projekty


Realizacja zadania „Nabycie defibrylatora wraz z osprzętem oraz nabycie aparatu EKG wraz z osprzętem”

W roku 2023 podpisaliśmy umowę na realizację projektu: „Nabycie defibrylatora wraz z osprzętem oraz nabycie aparatu EKG wraz z osprzętem” w kwocie 12 115,02 zł.
Projekt w całości  finansowany jest ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.

 
 
 

Dowóz dzieci do Ośrodka z Gminy Pszczyna w 2024 roku:

Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy:
Pszczyna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128
wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu”
– Pszczyna (pobierz)

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU INWESTYCYJNEGO Pn. „INWESTYCJE W OŚWIACIE”
 
W dniu 06.11.2023r. podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki, na realizację projektu „Bezpieczna Edukacja”  w ramach programu inwestycyjnego pn. „Inwestycje
 w Oświacie”

Koszt całkowity projektu: 1 000 039, 00 zł.
Kwota dotacji: 1 000 000,00 zł.
Udział własny: 39,00 zł.
 
W ramach  projektu zostaną wykonane następujące prace budowlane:
– adaptacja poddasza OPIS PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

W dniu 05.12.2023r. otrzymaliśmy promesę  z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą
w Warszawie,  na realizację projektu „ zabezpieczenie przeciwpożarowe, remont podłóg
 i wykonanie elewacji pałacu zlokalizowanego w zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach” złożonego przez Gminę Pszczyna, na rzecz PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży w Rudołtowicach,  w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków.
Koszt całkowity projektu: 2 033 417,00 zł.
Kwota dotacji: 1 992 417,00 zł.
Udział własny: 41 000,00 zł.
 
W ramach  projektu zostaną wykonane następujące prace budowlane:
1.    Wykonanie  robót budowlanych związanych z wykonaniem podłóg niepalnych;
2.    Wykonanie zabezpieczeń ppoż , w tym m.in.  wymiana drzwi na przeciwpożarowe zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ekspertyzy ppoż i zaleceniami konserwatorskimi.
3.    Malowanie obiektu po zakończeniu prac budowlanych.
4.    Wykonanie elewacji zewnętrznej pałacu,
 
Termin realizacji  działań objętych promesą  od  06.12.2023 do 04.12.2024 r.
 


 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU INWESTYCYJNEGO Pn. „INWESTYCJE W OŚWIACIE”
 
W dniu 06.11.2023r. podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki, na realizację projektu „Bezpieczna Edukacja”  w ramach programu inwestycyjnego pn. „Inwestycje
 w Oświacie”

Koszt całkowity projektu: 1 000 039, 00 zł.
Kwota dotacji: 1 000 000,00 zł.
Udział własny: 39,00 zł.
 
W ramach  projektu zostaną wykonane następujące prace budowlane:
– adaptacja poddasza na cele socjalne dla pracowników;
– wykonanie schodów na poddasze;
– wykonanie instalacji przeciwpożarowej i ewakuacyjnej;
– wykonanie drogi pożarowej;


Termin realizacji prac od  07.11.2023 do 31.10.2024 r.


 


Realizacja zadania „Naprawa pokrycia dachowego na budynku rehabilitacyjno-administracyjnym  oraz  Docieplenie budynku terapeutycznego- arteterapii”

W roku 2023 podpisaliśmy umowę na realizację projektu: „Naprawa pokrycia dachowego na budynku rehabilitacyjno-administracyjnym  oraz  Docieplenie budynku terapeutycznego- arteterapii” w kwocie 107 550,48 zł.
Projekt w całości  finansowany jest ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.


 
 


Realizacja Zadania „Sprawna kuchnia gazowo-elektryczna – podstawą funkcjonowania żywienia zbiorowego w PZN Centrum. 

PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne otrzymał wsparcie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2023.
Zadanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2020 – 2030

 PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2023.
Zadanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2020 – 2030
 
 

Dowóz dzieci do Ośrodka z Gmin w 2023 roku:

Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy:
Miedźna oraz Pszczyna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128
wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu”
– Miedźna (pobierz)
– Pszczyna (pobierz)

Dofinansowanie projektu „Poprawa warunków pracy na stanowisku praczka poprzez zakup dźwigu towarowego”.Umowa nr 2022-W1-0236 zawarta w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2022 r.
Kwota dofinansowania: 25 600,00 zł.

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie obciążeń w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego polegających na noszeniu kosza z mokrym i suchym praniem do i z pralni mieszczącej się na parterze do suszarni znajdującej się na poddaszu, w tym samym budynku.
Dzięki realizacji projektu zapobiegać będziemy: zwyrodnieniu kręgosłupa, zwyrodnieniu stawów w nadgarstkach oraz stawów skokowych, chorobom układu krążenia., serca. Również przeciwdziałać będziemy potencjalnym wypadkom przy pracy, spowodowanym możliwością poślizgnięcia się na schodach  przy wchodzeniu lub schodzeniu z koszem  prania
 

Realizacja projektu „Droga do samodzielności społecznej – wszechstronne usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w Centrum w Rudołtowicach” 01.04.2022 – 31.03.2025 

 Projekt dofinansowany jest ze środków:
 
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. „ Sięgamy po sukces”.
 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności w życiu społecznym 40 osób, wychowanków Centrum, poprzez rozwijanie ich funkcji poznawczych oraz aktywności własnej, przy maksymalnym wykorzystaniu ich możliwości psychoruchowych w okresie trwania projektu.
 
 

Projekt: Rudołtowice, zespół pałacowo-parkowy  (XVIII w.): prace konserwatorskie odwodnienia i elewacji oficyny pałacowej.


Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ochrona Zabytków: 2021
W ramach III etapu wykonano następujące prace:
1) odwodnienie oficyny pałacowej:
– ściągnięto kostkę brukową oraz wykonano odwodnienia oficyny, zabezpieczono fundamenty przed nasiąkaniem poprzez:
-odkopane fundamentów;
– oczyszczenie ścian;
– uzupełnienie ubytków ścian oraz ich otynkowanie;
-wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej
– wykonanie drenażu opaskowego;
– zasypanie fundamentów;
– wykonanie nawierzchni z kostki brukowej- przywrócenie do stanu przed pracami
2) remont elewacji- wykonano:
– skucie tynków- wszystkich warstw;
– naprawiono pęknięcia w ścianach;
– wyremontowano i uzupełniono t detale architektoniczne tj. gzymsy na około budynku,
– wykonano nowe tynków wapiennych;
– wykonano nowe obróbki blacharskie przy oknach,
– wymieniono drzwi wejściowe, do oficyny – 4 szt., wraz z przywróceniem wejścia w pierwotnym miejscu- przesuniecie drzwi o 1,5 m- wymóg
konserwatora.
– przeprowadzono renowacje okien skrzynkowych oficyny – 9 szt, w tym 1 okno montowane w innym miejscu- przywrócenie do stanu pierwotnego

Umowa nr 17325/21/DOZ-ełm z dnia 28.10.2021 r. – nazwa zdania: Rudołtowice, zespół pałacowo-parkowy  (XVIII w.): prace konserwatorskie odwodnienia i elewacji oficyny pałacowej.
Koszt całkowity- 171 875,97 zł
kwota  dofinansowania– 154 031,67 zł.
 
 

Dofinansowanie projektu „Pielęgnacja drzewostanu w zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach”Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego efektem ekologicznym będzie przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze ok. 2 ha

Nr umowy: 322/2021/13/OP/wk/D
Kwota przyznana: 34 729,09 zł

Nr umowy: 138/2021/13/OP/wk/D
Kwota przyznana: 69 686,90 zł 

Nr umowy: 508/2022/13/OP/wk/D 
Kwota przyznana: 19 184,00 zł
 

Realizacja projektu „Tu MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” – edycja 2021

PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży otrzymało grant z Fundacji Santander Bank w ramach konkursu grantowego ” TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” – edycja 2021 na realizację projektu ogrodu kieszonkowego „Ptasi Raj”

Realizacja projektu „Dajmy dzieciom radość – plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych” w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna -2021”

Projekt dofinansowany przez Fundacja BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna-2021”
Kwota dofinansowania: 29 991,00 zł

Celem projektu jest:
1. Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach placu zabaw postawimy:
huśtawka wagowa, instrument muzyczny Barelo, instrument muzyczny Libero (dzwonki).
2. Udostępnienie plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych spoza ośrodka.
3. Budowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną poprzez zaproszenie do korzystanie z parku, placu zabaw dla dzieci
niepełnosprawnych oraz naszego ogrodu sensorycznego.

Współrealizacja projektuGrant przyznany przez NFZ – Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach, w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nr umowy: COVID-19.02.12.92 z dnia 18.06.2021 r.
Kwota przyznana: 153 348,08 zł.  
 
 

Projekt „Inwentaryzacja parku”

Od czerwca 2021 realizujemy działania związane z inwentaryzacją parku. Wszystkie prace prowadzone  są za zgodą  Konserwatora Zabytków w Bielsku Białej i  objęte nadzorem konserwatorskich.
Projekt współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego, Gminy Pszczyna oraz własnych.
 

Partner projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”

PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży jest w gronie partnerów projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”. Projekt ten ma na celu ograniczenie skutków i przeciwdziałanie ryzyka wystąpienia epidemii COVID-19 w placówkach opieki całodobowej funkcjonującej na terenie Województwa Śląskiego.

Współrealizacja projektu

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt dofinansowany ze środków PFRON

„Skok ku samodzielności – wszechstronne usprawnienie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w Centrum w Rudołtowicach”.
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt trzyletni. Okres realizacji projektu to 01.04.2019 do 31.03.2022 r.

Dowóz dzieci do Ośrodka z Gmin w 2022 roku:

Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy:
Miedźna oraz Pszczyna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128
wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu”
– Miedźna (pobierz)
– Pszczyna (pobierz)

II etap remontu konstrukcji dachu Pałacu

Remont konstrukcji dachu oraz stropu między najwyższymi kondygnacjami pałacu zlokalizowanego w komplecie pałacowo – parkowym w Rudołtowicach, przy ul. Zawadzkiego 128 – kontynuacja etap II

Remont dachu budynku oficyny

remont w zakresie wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku oficyny w kompleksie pałacowo-parkowym w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128. .

Remont łazienek

Adaptacja/dostosowanie 3 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych przebywających w obiektach mieszczącym  się zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach, ul. Zawadzkiego 128 – budynek główny- zameczek z XVIII w. 
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar