Projekt finansowany ze środków PFRON

„Skok ku samodzielności – wszechstronne usprawnienie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w Centrum w Rudołtowicach”.  Okres realizacji projektu od 01.04.2019 do 31.03.2022 r.

Jest to projekt 3 -letni. Obecnie realizujemy trzeci okres projektu od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku

Ulotka informacyjna

Plakat

Harmonogram od stycznia 2022: pobierz

Warunki rekrutacji do projektu:

Projekt zakłada udział wychowanków Centrum w Rudołtowicach, objętych opieką dzienną i całodobową w sposób ciągły. Wychowankami Centrum mogą zostać osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria przyjęcia:
-niepełnosprawność sprzężona (w tym zwłaszcza współwystępujące: niepełnosprawność wzroku i intelektualna, dodatkowe schorzenia;

 • wiek od 3 do 25 roku życia,
 • stan zdrowia – przyjmujemy w pierwszej kolejności dzieci najciężej poszkodowane.
  Decyzja o przyjęciu do Centrum podejmowana jest przez Zespół Kwalifikujący wspólnie z rodzicami dziecka lub opiekunami prawnymi
  lub sądem, uwzględniając możliwości lokalowe Centrum oraz deklaracje rodziców/opiekunów, na podstawie następujących
  dokumentów:
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • dokumentacja medyczna,
  -oraz opinie: psychologiczna lub pedagogiczna.

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar